Algemeen Bestuur

De gemeenschappelijke regeling Fryslân-West is 100%  aandeelhouder van Empatec. De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. De regeling beoogt de taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Samenstelling Algemeen Bestuur

Van iedere gemeente hebben twee wethouders zitting in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur beslist onder andere over de begroting en de jaarrekening van de GR.

Mevrouw L. Boelsma, voorzitter (wethouder De Fryske Marren)
De heer van R. Iddekinge (wethouder De Fryske Marren)
De heer P. Schoute (wethouder Harlingen)
De heer E. de Groot (wethouder Harlingen)
Mevrouw M. Poelman (wethouder Súdwest-Fryslân)
De heer H. de Boer (wethouder Súdwest-Fryslân)
Mevrouw M. van der Meer (wethouder Waadhoeke)
De heer R. de Vries (wethouder Waadhoeke)

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Van iedere aangesloten gemeente heeft één wethouder zitting in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt onder andere de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Mevrouw L. Boelsma, voorzitter (wethouder De Fryske Marren)
De heer P. Schoute (wethouder Harlingen)
Mevrouw M. Poelman (wethouder Súdwest-Fryslân)
Mevrouw M. van der Meer (wethouder Waadhoeke)

Vergaderdata

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt u een bericht sturen aan: secretariaat@grfryslanwest.nl.

Ongeveer een week voor de vergadering zijn de stukken voor het algemeen bestuur beschikbaar. De stukken worden dan bij de vergaderdatum als downloadlink geplaatst.

Data 2024

29 februari
23 mei
11 juli
12 september (reservedatum)
12 december

Contactgegevens

secretariaat@grfryslanwest.nl

Postadres
GR Fryslân West/Empatec
Postbus 280
8600 AG SNEEK

Wet open overheid

Woo-verzoeken

In de Wet open overheid is geregeld dat je bij overheidsinstanties een verzoek kunt indienen om bepaalde informatie openbaar te maken. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Woo verzoek niet altijd nodig

Veel informatie binnen de GR Fryslân West is al openbaar. De Woo geldt niet voor de informatie die al openbaar is. De stukken van het Algemeen Bestuur, besluiten en agenda’s van het Dagelijks Bestuur en jaarrekeningen en begrotingen is te vinden op deze website.

Heb je een verzoek tot openbaarmaking over werkzaamheden van de GR Fryslân West? Zo’n verzoek nemen wij in behandeling. Het verzoek en de beslissing daarop publiceren wij op ons publicatiekanaal, de website van Empatec.

Kijk voor meer informatie over de Woo en over het indienen van een Woo-verzoek op de website van de Rijksoverheid.

Verzoek indienen bij de GR Fryslân West

Een verzoek kun je op de volgende manieren indienen:

  • Via het digitale formulier Woo-verzoek indienen (Moet nog worden ontwikkeld)
  • Per post: Stuur je verzoek naar GR Fryslân West, Tingieterstraat 1, 8601 WJ in Sneek, t.a.v. Secretaris GR Fryslân West, o.v.v. Woo-verzoek
    Geef bij je verzoek zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt opvragen. Zorg er ook voor dat je jouw contactgegevens duidelijk vermeldt.

Procedure

Wanneer je een Woo-verzoek bij ons hebt ingediend, ontvang je een bevestiging van ontvangst. Vervolgens bekijken wij of de informatie beschikbaar is en of het verzoek voldoet aan de voorwaarden. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek nemen wij een beslissing. Je ontvangt hierover een bericht.

Ingediende Woo-verzoeken

Er zijn nog geen Woo-verzoeken ingediend.